Jason's photos -> Ice Oasis Photos -> Memorial Day Tournament team photos, 2008-09-01

Ron "Fuzzy" Freswick, Raisa Kuznetsova, Jimmy Johnston, Patrick Braun, Eugene Gershtein, Chris Gershtein, Susi Guzsella, Tague Griffith, Rob MacKay, Leo Kuznetsov

2008-09-01 12:16
[previous]        [index]        [next]
Image 4 of 18
Ron "Fuzzy" Freswick, Raisa Kuznetsova, Jimmy Johnston, Patrick Braun, Eugene Gershtein, Chris Gershtein, Susi Guzsella, Tague Griffith, Rob MacKay, Leo Kuznetsov
[reduced]
(187k)
  [large]
(375k)
  [full-res]
(1483k)

Jason's home page / Jason's videos page / Jason's photos page / Jason's Ice Oasis hockey page / Jason's Ice Oasis People Index

Creative Commons License